Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt látogató és értékbecslést rendelő!

Jognyilatkozat!

Kötbér megállapodás jelen weboldal tartalmi elemeinek, szövegeinek engedély nélküli másolásához/felhasználásához.

Oldal használata

https://www.muszaki-ertekbecsles.hu/ weboldal Mészáros Ferenc (Szerző) szellemi terméke, és a Rétköz Vagyonértékelő Kft. mint Jogtulajdonosa.
A jelen weboldalon található összes tartalom, beleértve a képeket, a grafikákat, a céglogót, a szöveges tartalmakat, a hírlevél sorozatokat, a blog értesítőket, a letölthető tanulmányokat, az űrlapokat. Továbbá ezekbe bele nem értendő szöveges vagy képes elemet a Szerző tulajdonát képezi és az adatkezelési tájékoztató szerint is szerzői jogi védelem alatt állnak.

A weboldalra való belépéssel, és olvasásával a látogató maradéktalanul és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal szerzőjének szellemi termékét képező tartalmakat, ha elolvassa azt kizárólag csak személyes információszerzésre használja fel.

A weboldal Szerzője és a Jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átdolgozásához vagy bármilyen nem magán célú felhasználásához. Ezen weboldalon található fotók, grafikák, céglogók sem használhatóak fel előzetes engedély nélkül saját termék, webhely, facebook profil reklámozására, akár üzletszerű, akár személyes célú hirdetésről van szó. A Szerző és Jogtulajdonos szándéka kifejezetten arra irányul, hogy semmilyen szerzői jogi tartalmát a nyilvánosság felé ne lehessen felhasználni.

A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény (jelenleg 1999. évi LXXVI. számú tv), a polgári jogi törvény (jelenleg módosítás alatt, korábban 1959. évi IV. tv.), valamint, a weboldalon található feltételek és jognyilatkozat, egyéb kikötések vonatkoznak.

Felelősség kizárása

A weboldal Jogtulajdonosa nem vállal felelősséget az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett, vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a weboldalhoz való hozzáférés, annak használata, böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép vagy videó letöltése következtében keletkezik be.

A weboldalhoz kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért az oldal üzemeltetőjét és Jogtulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli.

 Jogsértések következményei

A Szerző és Jogtulajdonos ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóját, hogy amennyiben weboldalunk tartalmát harmadik személynek tartalmában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként nettó 200 eft/nap/ azaz kettőszáz-ezer forint, másolt oldal napidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak (de legfeljebb nettó 8 millió forint).

Másolt tartalomnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen, kötbér megállapodást.

Tájékoztatom a weboldal látogatót, hogy a jogtalan felhasználást vagy közzétételt annak észlelésekor azonnal közjegyzői (közokiratban) ténytanúsítással fogom hitelesíteni, mely ellen a bizonyítás egy jogvitában elég nehéz! A kötbér összegét a weboldal elkészítése során befektetett munka és a weboldal hasznosítása során tervezett üzleti szempontok figyelemvételével határoztuk meg, és az nem minősül túlzónak. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja, a Jogtulajdonos azonban az ezen felüli más kárait is érvényesíti (ügyvédi, közjegyzői, bírósági, posta és egyéb költségek)

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldal Szerzőjének székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Értékbecslést megrendelők

 Rétköz Vagyonértékelő Kft. ingatlan értékbecslő szakértő cég 06 30 914 1585 (székhely: Rétköz u. 51/E fszt. 6. Tel: +36 30 914 1585, e-mail cím: iroda@muszaki-ertekbecsles.hu), mint adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-92196/2015 (továbbiakban: adatkezelő) ezúton szeretnénk tájékoztatni az általunk kezelt személyes adatairól. Az adatkezelési tájékoztató az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól rendelkezik.

Ön, mint értékbecslést megrendelő személy korábban megkereste az értékbecsléssel foglalkozó vagyonértékelő irodánkat, mint adatkezelőt. Annak érdekében, hogy az Ön által megadott feltételeknek megfelelően, műszaki szakértést, vagy ingatlan értékbecslést kérjen. Ezzel kapcsolatban a megbízási szerződés aláírásával Önt díjfizetési kötelezettség terheli.

A fentiek során Ön személyes adatokat is közölt Irodánkkal, mint adatkezelővel, melyek kezeléséről az adatkezelési tájékoztató informálja Önt.

1. Az adatkezelő az értékbecslés készítése kapcsán:

Az adatkezelő az értékbecslés kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe. Illetve az értékeléssel érintett ingatlanra vagy gépekre és berendezésekre vonatkozóan megadott adatok, paraméterek. Különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja. Továbbá komfort fokozata, fűtési módja, szobaszáma, építési telek területe. Illetve gépek, berendezések megnevezése, típusa, műszaki paraméterei.

Az adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelés jogalapja kapcsán elvégzett érdekmérlegelési tesztet a menü pont alsó részén érhető el.

Az 1. pontban megjelölt adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy Önnek értékbecslés céljából az Ön által megadott feltételeknek megfelelően ingatlanát, gépét, berendezéseit értékelje.

Adatkezelési tájékoztató, az adatkezelés ideje:

Az adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelő az Ön 1. pontban megjelölt adatait addig kezeli, amíg Ön nem jelzi az adatkezelő számára. Vagy az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli. Kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik.

Ön, mint érintett, kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését. Vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet. Az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be, az elérhetőség: iroda@muszaki-ertekbecsles.hu Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. Kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Adatkezelési tájékoztató, jogorvoslat:

Ha az adatkezelési tájékoztató szerint az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat a nemzeti adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be. Vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: https://naih.hu/

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

, kérjük, hogy erre az e-mail címre írja meg: iroda@muszaki-ertekbecsles.hu

Abban az esetben, ha az adatkezelő  Rétköz Vagyonértékelő Kft. ingatlan értékbecslő szakértő 06 30 914 1585 ingatlan, gép, berendezés értékbecslése, tevékenysége nem sérti az Ön érdekeit, nincs semmi teendője, biztonságosan kezeljük személyes adatait.

 

Adatkezelési tájékoztató: Érdekmérlegelési teszt az értékbecslést megrendelő ügyfelek adatainak kezeléséhez

Rétköz Vagyonértékelő Kft. ingatlan értékbecslő szakértő 06 30 914 1585 (székhely: Rétköz u. 51/E fsz. 6. tel: +36 30 914 1585, e-mail cím: iroda@muszaki-ertekbecsles.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatom az értékbecslés megrendelő érintetteket. A személyes adataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, hogy az adatkezelő a vele kapcsolatba lépett, értékbecslést megrendelő adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel az adatkezelő szerződéses kapcsolatban van. Az adatkezelési tájékoztató szerint az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát. A kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

Személyes adatok:

Az adatkezelési tájékoztató szerint az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az ingatlan, gép, berendezés értékbecslést megrendelő neve, lakcíme, telefonszáma, email címe. Illetve az érintett által megrendelt ingatlan, gép, berendezés értékbecsléséhez vonatkozóan megadott adatok, paraméterek. Különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja. Továbbá komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe. Illetve gépek, berendezések megnevezése, típusa, műszaki paraméterei.

Az adatkezelő vagyonértékelő iroda az érintettek ingatlan, gép, berendezés és személyes adatainak rögzítését, az érintett által önkéntesen megadott (telefonon keresztül, e-mailben, majd személyes szerződéskötés alapján) paraméterek alapján rögzíti.

 

Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:

  1. Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adatkezelése?

Az adatkezelő az értékbecslésre szóló szerződés teljesítésének célja miatt, elengedhetetlen egyes személyes adatainak kezelése, mivel az adatkezelőnek be kell azonosítania.

  1. Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a megbízójával kötött értékbecslésre szóló szerződést teljesítse.

  1. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?

Az adatkezelő a megbízó adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnek értékbecslés céljából a megbízási szerződés szerint teljesítsen.

Az adatkezelési célhoz szüksége névén túl a kapcsolattartási adatok (lakcím/telefonszám/email cím) és az értékelt ingatlanra, gépekre,  műszaki berendezésekre vonatkozó adatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg fennáll a lehetőség, hogy az érintett által kért ingatlanra, gépre, berendezésre a megbízási szerződést megköti, és a megrendelt munkát elvégzi.

  1. Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

Az adatkezelési tájékoztató szerint az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék. Azaz olyan adatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás az ingatlan, gép, berendezés értékbecslésével kapcsolatban. Továbbá olyan adatait kezeljék, amely az ingatlan, gép, berendezés adatait tartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy az adatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogy időközben már elállt a szándékától. De nem tudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését már nem kéri.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

  1. Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?

Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és a megrendelő között érdekegyezés is van. Abban a tekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelő az megrendelő által megadott feltételeknek megfelelően az értékbecslést elvégezze. Melyhez a személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhoz kötöttség elvét, azaz csak az értékbecslés és a kapcsolattartás, okán kezeli az adatokat. Egyéb célból nem kezelheti azokat (nem küld pl. marketing célú leveleket az érdeklődőnek).

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyen elérhetőségeket ad meg, nem köteles valamennyi elérhetőségét közölni.

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy meghatároz egy határidőt. Melynek lejárta után az érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükséges hozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesen kérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőn túl is.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintett jogok érvényesülését. Ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.

 

Cokik használata

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, hogy a  https://muszaki-ertekbecsles.hu/  oldal cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cokie-z használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt.
Elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Google Remarketing és Adwords konverziókövetés

Az Adatkezelő a Google Adwords és Google Remarketing szolgáltatásainak használatával az Adwords, és DoubleClick cookie adatait is gyűjti abból a célból, hogy a Google remarketing szolgáltatásait használja a Google keresési és display hálózatában futó online hirdetéseinek kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt.
Elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Facebook remarketing

Az Adatkezelő a Fcebook remarketing szolgáltatásának használatával a Facebook Pixel cookie adatait is gyűjti abból a célból, hogy a Facebook remarketing szolgáltatását használja online hirdetéseinek Facebook felületein történő kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálsához.
A Facebook adatvédelmi tájékoztatóját
itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation eléri

Chat szolgáltatás

A honlapon keresztül lehetőséget biztosítunk chat kapcsolat létesítésére ügyfélszolgálati tevékenységünk keretében. A chat használata során nem kérünk, és nem tárolunk személyes adatokat. A chatszolgáltatás, a SmartUpp applikációval történik. A SmartUpp adatvédelmi tájékoztatóját
itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation eléri

Cookiek letiltása

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatára tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításában. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érthető el. Az alábbiakban a Crome böngésző cookie beállításait mutatjuk be, így lehetőségük van a cookiek tiltására.

Crome

Gyors menü>> Beállítások gomb>>Speciális beállítások rész>> Adatvédelem és biztonság szekcióba lévő Tartalom beállítások gomb>> Cookie-k gomb>> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél, ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.
Böngésző url: chrome://settings/content/cookies
A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181.(64 bites) verziója alapján készült.

2019.04.01.

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!